Auteur Topic: EHBO kleding en Arbo  (gelezen 18267 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Druifje

 • Gast
EHBO kleding en Arbo
« Gepost op: maandag 4 september 2006, 16:54:59 »

Het is maar wat je afspreekt binnen je organisatie..   
Bij ons word een deel van kleding beschikbaar gesteld, de broeken en schoeisel dienen mensen zelf aan te schaffen..
Een slobberbroek, een korte broek met sandalen is echt uit de boze..   Wij hebben ook met arbo richtlijnen te maken..  Ook al is het 30 graden in de brandende zon, Lange broek, donkere stevige hoge schoenen, (Over de enkel, liefst klasse II of III veiligheidschoen).


Is mijn vraag aan jou: als de arbo het verplicht stelt, ben je dan als werkgever (ook een vrijwilligersorganisatie is in casu werkgever...) niet verantwoordelijk dat je mensen adequaat zijn uitgerust?

m.a.w. ben je als organisatie niet verantwoordelijk voor de juiste (lees: arbo-verantwoorde) kleding van je mensen???

ademap

 • Gast
Re: EHBO kleding en Arbo
« Reactie #1 Gepost op: maandag 4 september 2006, 17:31:38 »
Je bent als organisatie verplicht dat mensen de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar stelt.

Over de wijze van financiering en wie de eigenaar van de betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen spullen en wie het moet aanschaffen spreekt de ARBO-wet niet...

Een vrijwilligers organisatie kan dus een kleding voorschrift hebben en verlangen dat medewerkers daar aan voldoen..

Zo is het ook steeds meer gebruikelijk dat Parttimers of ZZP-ers zelf een bijdrage doen in de kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Bij SMR is het afhankelijk van de mate van inzet van een vrijwilliger hoeveel bijdrage men van onze stichting krijgt en hoeveel men zelf moet betalen..
Aan de andere kant, als men bij een sportvereniging gaat, zal men ook zelf zijn sportkleding moeten aanschaffen.

ehbo-er

 • Gast
Re: EHBO kleding en Arbo
« Reactie #2 Gepost op: dinsdag 5 september 2006, 23:30:21 »
volgens mij staat er ergens dat de werkgever daar voor verantwoordelijk is.

ademap

 • Gast
Re: EHBO kleding en Arbo
« Reactie #3 Gepost op: dinsdag 5 september 2006, 23:46:14 »
volgens mij staat er ergens dat de werkgever daar voor verantwoordelijk is.

verantwoordelijk voor het deugdelijke gebruik van deugelijke persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens risicovolle activiteiten..  Echter dat betekend nog niet dat de werkgever in alle gevallen het allemaal moet financieren of moet aanschaffen.. Zeker niet in vrijwilligersorganisaties..

ehbo-er

 • Gast
Re: EHBO kleding en Arbo
« Reactie #4 Gepost op: donderdag 7 september 2006, 02:00:25 »
verantwoordelijk voor het deugdelijke gebruik van deugelijke persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens risicovolle activiteiten..  Echter dat betekend nog niet dat de werkgever in alle gevallen het allemaal moet financieren of moet aanschaffen.. Zeker niet in vrijwilligersorganisaties..

vrij vertaald zeg je dus omdat je voor jan doedel werkzaamheden verricht, je als bonus je eigen werkkleding en pbm's mag betalen ?

Ik denk eerder dat wij als prettig gestoorden vinden dat een hobby geld mag kosten en daarom zelf deze spullen aanschaffen en daarmee afzien van de wettelijke rechten.

ademap

 • Gast
Re: EHBO kleding en Arbo
« Reactie #5 Gepost op: donderdag 7 september 2006, 10:45:01 »
verantwoordelijk voor het deugdelijke gebruik van deugelijke persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens risicovolle activiteiten..  Echter dat betekend nog niet dat de werkgever in alle gevallen het allemaal moet financieren of moet aanschaffen.. Zeker niet in vrijwilligersorganisaties..

vrij vertaald zeg je dus omdat je voor jan doedel werkzaamheden verricht, je als bonus je eigen werkkleding en pbm's mag betalen ?

Ik denk eerder dat wij als prettig gestoorden vinden dat een hobby geld mag kosten en daarom zelf deze spullen aanschaffen en daarmee afzien van de wettelijke rechten.


Nee, dat heb ik niet gezegd..   
Er staat nergens in de wet, dat een werkgever zelf alle kosten moet dragen voor het gebruik van persoonlijke beschermings middelen en werkkleding....  (Ik laat me graag overtuigen van het tegendeel)

Verder heeft een vrijwilligers organisatie bepaalde vrijstellingen in de Arbo wet.

Verder werken bij Stichting MedicalRescue.NL mensen niet voor Jan Doedel, maar ontvangen geen geld op hun rekening.  Maar krijgen op andere manieren voldoening.. Verder krijgen ze jaarlijks een opleidingspakket van ongeveer 800 euro.. Verder kunnen ze mee doen in een aantal unieke evenementen, en daadwerkelijk werken aan hun competenties. De mensen hier ervaren dat niet als werken voor Jan Doedel.. Maar als kansen om mee te werken aan de doelstellingen van de Stichting en om te werken aan hun persoonlijke vaardigheden en ontwikkelingen.

ehbo-er

 • Gast
Re: EHBO kleding en Arbo
« Reactie #6 Gepost op: donderdag 7 september 2006, 15:22:15 »
Peter,

Laat er geen misverstand over bestaan, het is zeker geen aanval op je organisatie, noch op je mensen, noch op de manier hoe jullie onderling e.e.a. geregeld hebben.

Blijft rechtovereind dat je een werkgever bent, en blijft, en dat je verantwoordelijk blijft voor hun veiligheid. Als jij PBM's verplicht stelt, dan moet jij voor de kosten opdraaien, Als er na een ongeval blijkt dat er wel PBM's gebruik moesten worden, hang je samen met het so aan dezelfde boom.

Ik werk ook voor vrijwilligers organisaties, maar ik hoef geen cent te betalen voor de verplichte PBM's.

Wat de wetgever betreft:

RICHTLIJN VAN DE RAAD van 30 november 1989 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor het gebruik op het werk van persoonlijke beschermingsmiddelen door de werknemers ( derde bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG ) ( 89/656/EEG )AFDELING I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Doel

1 . In deze richtlijn, die de derde bijzondere richtlijn is in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391 /EEG,


worden minimumvoorschriften vastgesteld inzake veiligheid en gezondheid voor het gebruik op het werk van persoonlijke beschermingsmiddelen door de werknemers .

2 . De bepalingen van Richtlijn 89/391/EEG gelden ten volle voor het gehele in lid 1 bedoelde terrein, onverminderd dwingender en/of specifieke bepalingen die in deze richtlijn zijn opgenomen .

Artikel 2

Definitie

1 . In deze richtlijn wordt verstaan onder persoonlijk beschermingsmiddel, iedere uitrusting die bestemd is om door de werknemer gedragen of vastgehouden te worden ten einde hem te beschermen tegen een of meer risico's die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen, alsmede alle aanvullingen of accessoires die daartoe kunnen bijdragen .

2 . Uitgesloten van de in lid 1 bedoelde definitie zijn :

a ) gewone en uniforme werkkleding die niet specifiek bedoeld is om de veiligheid en de gezondheid van de werknemer te beschermen;

b )

uitrustingen van de eerste-hulp - en reddingsdiensten;

c )

persoonlijke beschermingsmiddelen van militairen, politiebeambten en personeel van ordediensten;

d )

persoonlijke beschermingsmiddelen van wegvervoermiddelen;

e )

sportuitrusting;

f )

zelfverdedigings - of afschrikkingsmateriaal;

g )

draagbare apparaten voor het opsporen en signaleren van risico's en belastingsfactoren .

Artikel 3

Algemene regel

Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gebruikt wanneer de risico's niet vermeden of voldoende beperkt kunnen worden met collectieve technische beschermingsmiddelen of met maatregelen, methoden of procedés op het gebied van de arbeidsorganisatie .


AFDELING II

VERPLICHTINGEN VAN DE WERKGEVERS

Artikel 4

Algemene bepalingen

1 . Een persoonlijk beschermingsmiddel moet in overeenstemming zijn met de desbetreffende communautaire bepalingen inzake ontwerp en constructie op het gebied van veiligheid en gezondheid .

In alle gevallen moet een persoonlijk beschermingsmiddel :

a ) geschikt zijn voor de te vermijden risico's, zonder zelf een vergroot risico in te houden;

b ) beantwoorden aan de bestaande omstandigheden op de arbeidsplaats;

c ) afgestemd zijn op de ergonomische eisen en de vereisten met betrekking tot de gezondheid van de werknemer;

d ) na de nodige aanpassingen geschikt zijn voor de drager .

2 . Indien allerlei risico's het tegelijkertijd dragen van meer dan één persoonlijk beschermingsmiddel noodzakelijk maken, moeten deze op elkaar zijn afgestemd en doeltreffend blijven tegen het ( de ) betrokken risico('s ).

3 . De omstandigheden waaronder een persoonlijk beschermingsmiddel gebruikt moet worden, met name wat betreft de duur van het dragen, worden bepaald afhankelijk van de ernst van het risico, de frequentie van de blootstelling aan het risico en de kenmerken van de werkplek van iedere werknemer afzonderlijk, alsmede van de doeltreffendheid van het persoonlijke beschermingsmiddel .

4 . Een persoonlijk beschermingsmiddel is in beginsel bestemd voor gebruik door één persoon .

Indien de omstandigheden vereisen dat een persoonlijk beschermingsmiddel door meer dan één persoon gebruikt wordt, moeten passende maatregelen worden genomen, opdat een dergelijk gebruik geen gezondheids - of hygiëneproblemen oplevert voor de onderscheiden gebruikers .

5 . Adequate gegevens over ieder persoonlijk beschermingsmiddel die nodig zijn voor de toepassing van lid 1 en lid 2, moeten in het bedrijf en/of de inrichting beschikbaar zijn en eventueel worden doorgegeven .

6 . De persoonlijke beschermingsmiddelen moeten gratis ter beschikking worden gesteld door de werkgever; deze moet zorgen voor onderhoud, reparaties en de noodzakelijke vervangingen voor het goed functioneren en de bevredigende hygiënische toestand ervan .

De Lid-Staten kunnen evenwel, overeenkomstig hun nationale gebruiken, bepalen dat de werknemers verzocht wordt bij te dragen in de kosten van bepaalde persoonlijke beschermingsmiddelen in omstandigheden waarin deze niet uitsluitend op het werk worden gebruikt .

7 . De werkgever deelt de werknemer van tevoren mede tegen welke risico's het dragen van het persoonlijke beschermingsmiddel hem beschermt .

8 . De werkgever zorgt voor een opleiding en organiseert, in voorkomend geval, een trainingscursus voor het gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen .

9 . De persoonlijke beschermingsmiddelen mogen, behoudens in bijzondere en uitzonderingsgevallen, slechts voor de beoogde doeleinden worden gebruikt .

Zij moeten worden gebruikt overeenkomstig de gebruiksaanwijzing .

De gebruiksaanwijzing moet begrijpelijk zijn voor de werknemers .

Artikel 5

Beoordeling van het persoonlijke beschermingsmiddel

1 . Alvorens een persoonlijk beschermingsmiddel te kiezen moet de werkgever een beoordeling maken van de uitrusting die hij van plan is te gebruiken, om na te gaan in hoeverre deze beantwoordt aan de in artikel 4, leden 1 en 2, gestelde voorwaarden .

Deze beoordeling omvat :

a ) een analyse en een evaluatie van de risico's die niet met andere middelen vermeden kunnen worden;

b ) de omschrijving van de kenmerken die de persoonlijke beschermingsmiddelen moeten bezitten om de onder a ) vermelde risico's te kunnen ondervangen, rekening houdend met eventuele risicobronnen die de persoonlijke beschermingsmiddelen zelf kunnen vormen;

c ) de evaluatie van de kenmerken van de betrokken persoonlijke beschermingsmiddelen die beschikbaar zijn, vergeleken met de onder b ) bedoelde kenmerken .

2 . De in lid 1 bedoelde beoordeling moet herzien worden al naar gelang de veranderingen in de onderdelen waaruit deze bestaat .

Artikel 6

(*) Regels inzake gebruik

1 . Onverminderd de artikelen 3, 4 en 5 dragen de Lid-Staten er zorg voor dat er algemene regels voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen worden vastgesteld en/of regels betreffende de gevallen en situaties waarin de werkgever de persoonlijke beschermingsmiddelen moet verschaffen, rekening houdend met de communautaire voorschriften inzake het vrije verkeer daarvan .

In deze regels worden met name vermeld de omstandigheden of de risicosituaties waarin, onverminderd de prioriteit die collectieve beschermingsmiddelen hebben, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk is .

De bijlagen I, II en III, die van indicatieve aard zijn, bevatten nuttige aanwijzingen voor het vaststellen van deze regels .

2 . De Lid-Staten houden bij de aanpassing van de in lid 1 bedoelde regels rekening met significante wijzigingen die zich

(*) Zie de mededeling van de Commissie ( PB nr . C 328 van 30 . 12 . 1989, blz . 3 ).

door de technische evolutie kunnen voordoen met betrekking tot risico's, collectieve beschermingsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen .

3 . De Lid-Staten raadplegen van tevoren de organisaties van de sociale partners over de in de leden 1 en 2 bedoelde regels .

Artikel 7

Voorlichting van de werknemers

Onverminderd artikel 10 van Richtlijn 89/391/EEG worden de werknemers en/of hun vertegenwoordigers voorgelicht over alle maatregelen met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid van de werknemers die moeten worden getroffen bij gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door de werknemers op de werkplek .

Artikel 8

Raadpleging en medezeggenschap van de werknemers

Overeenkomstig artikel 11 van Richtlijn 89/391/EEG worden de werknemers en/of hun vertegenwoordigers geraadpleegd en hebben zij medezeggenschap omtrent de materies die onder deze richtlijn, met inbegrip van de bijlagen, vallen .


AFDELING III

DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 9

Aanpassing van de bijlagen

De aanpassingen van strikt technische aard van de bijlagen I, II en III in verband met :

- de vaststelling van richtlijnen op het gebied van de technische harmonisatie en normalisatie met betrekking tot de persoonlijke beschermingsmiddelen, en/of

- de technische vooruitgang, de ontwikkeling van internationale regelingen of specificaties of van de kennis op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen,

worden vastgesteld volgens de procedure bedoeld in artikel 17 van Richtlijn 89/391/EEG .

Artikel 10

Slotbepalingen

1 . De Lid-Staten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 31 december 1992 aan deze richtlijn te voldoen . Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis .

2 . De Lid-Staten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van intern recht mede, die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied reeds hebben vastgesteld of vaststellen .

3 . De Lid-Staten brengen de Commissie om de vijf jaar verslag uit over de praktische tenuitvoerlegging van de bepalingen van deze richtlijn, onder vemelding van de standpunten van de sociale partners .

De Commissie geeft kennis van het verslag aan het Europese Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Raadgevend Comité voor de veiligheid, de hygiëne en de gezondheidsbescherming op de arbeidsplaats .

4 . De Commissie legt op gezette tijden aan het Europese Parlement, de Raad en het Economisch en Sociaal Comité

een verslag voor over de tenuitvoerlegging van deze richtlijn, met inachtneming van de leden 1, 2 en 3 .

Artikel 11

Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .

Gedaan te Brussel, 30 november 1989 .

Voor de Raad

De Voorzitter

J . P . SOISSON

ademap

 • Gast
Re: EHBO kleding en Arbo
« Reactie #7 Gepost op: donderdag 7 september 2006, 15:48:02 »

RICHTLIJN VAN DE RAAD van 30 november 1989 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor het gebruik op het werk van persoonlijke beschermingsmiddelen door de werknemers ( derde bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG ) ( 89/656/EEG )
.

Dit document zocht ik nu , thnx..  Ik heb wat moeite met het begrijpen van artikel 2

Citaat
Artikel 2

Definitie

1 . In deze richtlijn wordt verstaan onder persoonlijk beschermingsmiddel, iedere uitrusting die bestemd is om door de werknemer gedragen of vastgehouden te worden ten einde hem te beschermen tegen een of meer risico's die zijn veiligheid of gezondheid op het werk kunnen bedreigen, alsmede alle aanvullingen of accessoires die daartoe kunnen bijdragen .

2 . Uitgesloten van de in lid 1 bedoelde definitie zijn :

a ) gewone en uniforme werkkleding die niet specifiek bedoeld is om de veiligheid en de gezondheid van de werknemer te beschermen;

b )

uitrustingen van de eerste-hulp - en reddingsdiensten;

c )

persoonlijke beschermingsmiddelen van militairen, politiebeambten en personeel van ordediensten;


Voor de A,B,C  geld deze bepalingen niet ????  Dus de rest is niet van toepassing voor ons ??
Of begrijp ik het nu ff niet..
Waarom zijn deze uitzonderingen gemaakt is hier een aparte bepaling voor ?


Citaat
Artikel 3

Algemene regel

Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gebruikt wanneer de risico's niet vermeden of voldoende beperkt kunnen worden met collectieve technische beschermingsmiddelen of met maatregelen, methoden of procedés op het gebied van de arbeidsorganisatie .

Citaat
8 . De werkgever zorgt voor een opleiding en organiseert, in voorkomend geval, een trainingscursus voor het gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen .

Zo zou het moeten, maar gebeurd het ook ?

Citaat
Blijft rechtovereind dat je een werkgever bent, en blijft, en dat je verantwoordelijk blijft voor hun veiligheid. Als jij PBM's verplicht stelt, dan moet jij voor de kosten opdraaien, Als er na een ongeval blijkt dat er wel PBM's gebruik moesten worden, hang je samen met het so aan dezelfde boom
Deels is dat waar ? en deels niet waar, zo lees ik in artikel 2,  en ergens anders stelt men dat men een eigen bijdrage mag vragen bij het aangaan van het contract.

We hebben daarom gekozen voor een zorgvuldige formulering.. Iemand die bijvoorbeeld niet beschikt voor een klasse III veiligheidsschoen kan dus niet ingezet worden bij inzet bij Puin..

Helmen, Gordels, veiligheidsbrillen, Rescue-vests etc.. Zichtbaarheidskleding stellen we natuurlijk gewoon beschikbaar.  Bij ons gaat het feitelijk alleen over het schoeisel, omdat wij vragen minimaal klasse II of een Klasse III schoen te hebben.. We bieden medewerkers wel een kortingsregeling aan.

ambu 954

 • Gast
Re: EHBO kleding en Arbo
« Reactie #8 Gepost op: donderdag 7 september 2006, 15:51:06 »
zijn we weer niet bezig om flink van het onderwerk af te dwalen  :-\
laten we het nou gewoon bij de verenigingen houden   en maak voor het andere een nieuwe tropic :D

ademap

 • Gast
Re: WAT DRAGEN JULLIE BIJ EEN INZET
« Reactie #9 Gepost op: donderdag 7 september 2006, 17:26:30 »
zijn we weer niet bezig om flink van het onderwerk af te dwalen  :-\
laten we het nou gewoon bij de verenigingen houden   en maak voor het andere een nieuwe tropic :D

Dit zelfde geld ook voor de verenigingen, waarom denk jij dat dat anders zou zijn ?

ambu 954

 • Gast
Re: EHBO kleding en Arbo
« Reactie #10 Gepost op: donderdag 7 september 2006, 19:58:39 »
ik zeg al niets meer ;)

ehbo-er

 • Gast
Re: EHBO kleding en Arbo
« Reactie #11 Gepost op: vrijdag 8 september 2006, 01:46:05 »
Peter,

Men streeft er naar om een bepaald aspect binnen een richtlijn vast te leggen.

Alles wat in deze richtlijn is geregeld, wordt dus niet in andere richtlijn vastgelegd.

De kleding van de vakkenvullers is werkkleding, bedoeld  is om medewerkers te onderscheiden van het publiek. Daarmee voldoet hij niet aan de definties voor deze richtlijn en wordt er in deze richtlijn niets over gezegd.


Soldaten op het slagveld verplichten om tijdens de veldslag oranje veilgheidsvesten te dragen en hun schuttersputjes te voorzien van een deugdelijke afzetting, ging de wetgever niet iets te ver .....
dus geldt deze richtlijn niet voor soldaten .....

In feite doe je datgene, wat je andere verwijt.
Door zorgvuldig geformuleerde contract bepalingen probeer je onder de vergoeding van de veiligheidsschoenen niet te hoeven betalen. Grijs gebied, maar als de werknemer er mee instemt dan is er geen vuiltje aan de lucht.

Overigens bestaat er wel een wet die bepaalt dat, voor de werknemer onredelijk bezwarende, voorwaarden door de rechter nietigverklaard kunnen worden, zonder dar het contract nietig verklaard wordt ... 
 

ademap

 • Gast
Re: EHBO kleding en Arbo
« Reactie #12 Gepost op: vrijdag 8 september 2006, 09:48:42 »
Peter,

Men streeft er naar om een bepaald aspect binnen een richtlijn vast te leggen.

Alles wat in deze richtlijn is geregeld, wordt dus niet in andere richtlijn vastgelegd.

De kleding van de vakkenvullers is werkkleding, bedoeld  is om medewerkers te onderscheiden van het publiek. Daarmee voldoet hij niet aan de definties voor deze richtlijn en wordt er in deze richtlijn niets over gezegd.


Soldaten op het slagveld verplichten om tijdens de veldslag oranje veilgheidsvesten te dragen en hun schuttersputjes te voorzien van een deugdelijke afzetting, ging de wetgever niet iets te ver .....
dus geldt deze richtlijn niet voor soldaten .....

In feite doe je datgene, wat je andere verwijt.
Door zorgvuldig geformuleerde contract bepalingen probeer je onder de vergoeding van de veiligheidsschoenen niet te hoeven betalen. Grijs gebied, maar als de werknemer er mee instemt dan is er geen vuiltje aan de lucht.

Overigens bestaat er wel een wet die bepaalt dat, voor de werknemer onredelijk bezwarende, voorwaarden door de rechter nietigverklaard kunnen worden, zonder dar het contract nietig verklaard wordt ... 
 

Ik vroeg , hoe ik het volgende moet intepreteren ?

Citaat
2 . Uitgesloten van de in lid 1 bedoelde definitie zijn :

a ) gewone en uniforme werkkleding die niet specifiek bedoeld is om de veiligheid en de gezondheid van de werknemer te beschermen;

b )
uitrustingen van de eerste-hulp - en reddingsdiensten;johnehbo

 • Gast
Re: EHBO kleding en Arbo
« Reactie #13 Gepost op: vrijdag 8 september 2006, 16:44:33 »
Beter een apart item juridische verantwoording openen. Hier was alleen bedoeld om te laten zien wat je aan hebt tijdens hulpverleningen.

Anne

 • Gast
Re: EHBO kleding en Arbo
« Reactie #14 Gepost op: vrijdag 8 september 2006, 17:10:11 »
Bij deze het bericht voor de duidelijkheid gesplitst.

ademap

 • Gast
Re: EHBO kleding en Arbo
« Reactie #15 Gepost op: maandag 11 september 2006, 12:56:08 »
Ik vroeg , hoe ik het volgende moet intepreteren ?

Citaat
2 . Uitgesloten van de in lid 1 bedoelde definitie zijn :

a ) gewone en uniforme werkkleding die niet specifiek bedoeld is om de veiligheid en de gezondheid van de werknemer te beschermen;

b ) uitrustingen van de eerste-hulp - en reddingsdiensten;ambu 954

 • Gast
Re: EHBO kleding en Arbo
« Reactie #16 Gepost op: dinsdag 12 september 2006, 16:11:44 »
Eindelijk :o